Regulamin obiektu Fajne Chaty położonego w Falsztynie ul. Błachuty 98, 34-435 Falsztyn.

 1. Właścicielem, zrządzającym i operatorem rezerwacji w obiekcie Fajne Chaty jest firma Budmar Kuczyński Marcin mieszcząca się w Ostrowsku 34-431, przy ulicy Pienińskiej 47.
 2. Domy wynajmowane są na doby. Doba w domu zaczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 3. Gość zobowiązany jest zapłacić zadeklarowany pobyt w dniu przyjazdu lub przelewem z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem przed przyjazdem. Opłata zastępuje umowę pomiędzy stronami.
 4. Odbiór kluczy w domach odbywa się na miejscu pod adresem zarezerwowanego obiektu:
  • w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za cały pobyt (min.3 dni) ze schowka chronionego kodem lub bezpośrednio od Właściciela. W dniu przyjazdu zostanie wysłany Państwu kod do skrytki, w którym znajdują się klucze.
  • w przypadku uiszczenia opłaty za pobyt na miejscu kontaktujemy się telefonicznie aby dostarczyć klucze na ustaloną godzinę.
 5. Klucze w dniu wyjazdu należy oddać zarządcy obiektu lub zamknąć w skrytce na klucze przed wyjazdem.
 6. Obiekt przyjmuje rezerwację na portalach rezerwacyjnych, telefonicznie pod numerem telefonu 509327170  lub mailowo pod adresem fajnechaty@gmail.com Wysokość zadatku zależna jest od terminu przyjazdu i przedstawiona jest podczas składania rezerwacji, z reguły jest to 20-30% wartości rezerwacji. Zadatek, ma być wpłacony na podane w e-mailu konto bankowe nr Santander Bank Polska o / Nowy Targ nr konta: 61 1090 1838 0000 0001 4300 8197
 7. Brak dokonania wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oraz brak kontaktu z Klientem będzie skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji.
 8. W przypadku niezrealizowanego pobytu zadatek przepada w całości na rzecz obiektu Fajne Chaty. Jeżeli Gość powiadomi obiekt Fajne Chaty na min. 5 dni przed planowanym przyjazdem o konieczności zmiany terminu, zadatek może zostać przesunięty do wykorzystania w ciągu roku jeśli jej wartość stanowi maksymalnie 20% wartości całej usługi. Nowy termin zostanie ustalony w miarę możliwości rezerwacyjnych. Jeżeli nowy termin przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
 9. Zadatek nie podlega zwrotowi, jeśli klient anuluje rezerwację na 5 dni lub mniej przed terminem przyjazdu.
 10. E-mail potwierdzający rezerwację otrzymany przedstawia koszty pobytu, łącznie z kwotą podatku VAT. Podane ceny są cenami brutto. W usługach noclegowych obowiązuje 8% podatku VAT. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Gość jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet, jeśli z przyczyn niezależnych jego przyjazd ulegnie opóźnieniu lub pobyt ulegnie skróceniu.
 12. Parking przy domach jest bezpłatny.
 13. Korzystanie ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu. Cena za pobyt nie obejmuje korzystania ze stacji ładowania samochodów elektrycznych.
 14. We wszystkich domach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek oraz przebywania wraz ze zwierzętami domowymi bez wcześniejszego uzgodnienia, w przypadku złamania zakazu goście zobowiązują się do pokrycia kosztów ozonowania i czyszczenia domu w wysokości 1000 zł.
 15. Dom może być wynajęty dla 6 – 8 osób.
 16. Liczba osób przebywających w domu nie może przekraczać deklarowanej przy dokonywaniu rezerwacji. Goście są proszeni o zgłoszenie zarządcy w dniu przyjazdu ewentualnych zmian w deklarowanej liczbie osób. W przypadku niepoinformowania zarządcy o zmianie liczby osób wynajmujący zostanie obciążony karą umowną 500 zł.
 17. Zastrzeżenia związane z poziomem czystości obiektu należy zgłaszać natychmiast po wejściu do obiektu.
 18. Na Gościach spoczywa obowiązek dbania o powierzony obiekt i utrzymywania obiektu w stanie niepogorszonym. Wszystkie zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia, wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały Gościa.
 19. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania zarządzającego obiektem o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie w czasie okresu wynajmu obiektu. Gość zobowiązany jest do usunięcia lub naprawienia wszelkich szkód związanych z użytkowaniem obiektu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wyrządzi lub wyrządzą osoby korzystające podczas okresu obowiązywania umowy w obiekcie. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania zarządzającego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku.
 20. Gość jest zobowiązany zapłacić fakturę wystawioną przez operatora za pokrycie szkód. Wysokość szkody jest określona na podstawie wyceny lub faktur przedstawionej Gościowi.
 21. Po wyjeździe Gościa z obiektu, Fajne Chaty mają 48 h na zgłoszenie Gościowi ewentualnie powstałych po nim szkód. Zgłoszenie to może mieć formę SMS, telefoniczną lub mailową.
 22. Klucze do obiektu prosimy przechowywać z należyta starannością, w przypadku ich utraty, Gość zostanie obciążony kosztami wymiany wkładki zamka.
 23. Sprzęt sportowy typu: narty, sanki, rowery należy przechowywać w wyznaczonym w tym celu miejscu (przyziemie).
 24. Dla podniesienia komfortu i bezpieczeństwa wypoczywających gości, prosimy o zachowanie ciszy nocnej, która obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00 rano.
 25. Zarządca może odmówić wydania kluczy do lokalu, jeśli Gość nie posiada dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, znajduje się pod wypływem alkoholu lub środków odurzających, zachowuje się agresywnie.
 26. Zarządzający domami Fajne Chaty nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zaginięcie rzeczy pozostawionych w obiekcie, które stanowią własność Gości.
 27. Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.
 28. Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć w przypadku gdy dom jest wolny. W przypadku przedłużenia pobytu, Gość zobowiązany jest zgłosić fakt ten do zarządzającego domami Fajne Chaty.
 29. Korzystając z naszych usług / dokonując rezerwacji. Goście akceptują niniejszy regulamin.

Rozwiązanie umowy

 1. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania domu innego niż zarezerwowany dom w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego domu nie jest możliwe. Jeśli zamienny dom nie odpowiada oczekiwaniom Gościa, ma on prawo do odstąpienia od umowy najmu, wpłacony zadatek zostanie zwrócony.
 2. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, obiekt Fajne Chaty rezerwuje sobie prawo zaproponowania Gościowi zastępczego obiektu podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.
 3. Obiekt Fajne Chaty ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od Właściciela obiektu, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Właściciel Marcin Kuczyński. Prosimy o składanie droga mailową fajnechaty@gmail.com.
 3. Reklamacja powinna być złożona pisemnie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie maksymalnie 7 dni.

Życzymy udanego odpoczynku